Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yogastudio Het Ontspanningshuis

Artikel 1       Definities

1.1     Het Ontspanningshuis  Eigenaresse Tess de Wild, zaakdoende te Lylantse baan 3 Capelle aan den IJssel, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65729153, alsook yoga- en meditatiedocente welke werkzaam is voorHet Ontspanningshuis, hierna te noemen opdrachtnemer;

1.2     Opdrachtgever: persoon of organisatie aan wie door  Het Ontspanningshuis  een les of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen  Het Ontspanningshuis  en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken;

1.4     Dienstverlening: diensten, die door Tess de Wild of yogadocenten welke in opdracht van Het Ontspanningshuis lessen verzorgen aan de opdrachtgever, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé yoga- en/of meditatielessen of workshops.

Artikel 2        Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Het Ontspanningshuis,  zodra opdrachtgever de betaling voldoet of de overeenkomst van opdracht ondertekend. Bij zowel de eerste als opeenvolgende betalingen worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.hetontspanningshuis.nl en via Eversports.

2.3     Opdrachtgever stemt door te betalen of ondertekening van overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op diensten geleverd doorHet Ontspanningshuis .

2.4     Het Ontspanningshuisis te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De meeste recente versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Het Ontspanningshuis.

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever.

2.6          Deelname aan diensten van Het Ontspanningshuis  geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel dient er een erkend arts geraadpleegd te worden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van enkele vorm van schade voortkomend uit het volgen van de lessen of workshops. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het veilig stellen van zijn of haar persoonlijke bezittingen.

Artikel 3        Annulering van afspraken

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de groepsyogalessen van Het Ontspanningshuis, dient hij/zij zichzelf af te melden voor de activiteit in Eversports. Afmelding kan tot 3 uur voor aanvang. Bij het niet tijdig annuleren van een les worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever. Annulering van workshops is niet mogelijk. Voor annulering van privé sessies geldt een annuleringstermijn van 24 uur.

3.2     Indien Het Ontspanningshuis  door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening  niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3     Het Ontspanningshuis  is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4     Bij onvoldoende belangstelling, minder dan 5 deelnemers, voor yogalessen behoud Het Ontspanningshuis  het recht om de activiteit te annuleren. Deelnemers behouden het recht om deze les op een ander moment in te halen. 

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor yogalessen is Het Ontspanningshuis  bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Het Ontspanningshuis  zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgevers in acht nemen.

3.6     Op algemeen erkende feestdagen vinden er geen yogalessen plaats. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben voor privéles, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt. Men ontvangt geen korting of verrekening van het abonnementsgeld bij lesannuleringen wegens nationaal erkende feestdagen.

Artikel 4        Overmacht, Ziekte & Vakanties

4.1     Onder overmacht wordt verstaan – naast wat in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, waarop opdrachtnemer als opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bij overmacht zal de priveyogales bij afzegging door opdrachtnemer niet in rekening worden gebracht. Wanneer opdrachtgever al betaald had voor de activiteit behoud hij/zij het recht deze les op een ander moment in te halen.
Abonnementen kunnen vanuit de opdrachtgever alleen eerder dan de abonnementsduur opgezegd of opgeschort worden bij zeer bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte en/of blessures van opdrachtgever welke langer duren dan 6 weken en op vertoon van een doktersverklaring of bij zwangerschap of bij verhuizing verder dan 15 km van de studio. Dit geschiedt altijd in overleg met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht het abonnement te verlengen met het aantal weken dat opdrachtgever niet in staat is lessen te volgen door vorige opsomming.

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, bijzondere verkeersomstandigheden,  ziekte, staking, brand, waterschade, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3     Indien Het Ontspanningshuis  wegens overmacht of ziekte de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Het Ontspanningshuis  niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Vooruit betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd.

4.4     Het Ontspanningshuis  heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5    Bij ziekte van de yoga- meditatiedocent streven wij ernaar vervanging te zoeken, indien dit niet mogelijk is behoud men het recht op de gemiste lessen .

4.6     Vakanties van de yogadocent worden ruim van te voren aangekondigd. De privé yogalessen zullen worden opgeschoven.

4.7     Het Ontspanningshuis  is tussen kerst en oud en nieuw gesloten. Tijdens de zomervakantie zal een zomerlesrooster worden aangehouden. Bij de abonnementstarief bepaling is met voorgaande rekening gehouden.

4.8 Men heeft het recht om eenmaal per kalenderjaar het abonnement te pauzeren voor een duur van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. Men kan de pauze inzetten tijdens bijvoorbeeld een vakantie of verhuizing.

 

Artikel 5       Tarieven en betaling

5.1     Op de website van Het Ontspanningshuis  worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief het door de overheid bepaalde BTW tarief. Het Ontspanningshuis  behoud zich het recht om eventuele verandering van het door de overheid bepaalde BTW tarief door te berekenen in de lesgelden. 

5.2     Betaling van de factuur dient voor aanvang van de eerste les bij voorkeur via Eversports, per bank overschrijving of contant te geschieden.

5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Het Ontspanningshuis  bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

5.5     Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Het Ontspanningshuis , ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

5.6    Abonnementen worden automatisch verlengt. Bij beëindiging dient men rekening te houden met één kalendermaand opzegtermijn.  Opzegging geschied voor de 1e van de nieuwe maand.

5.7   Abonnementen kunnen op iedere willekeurige dag van de maand worden afgesloten. Men betaald voor het resterende deel van de maand en ontvangt lestegoeden evenredig hieraan.

5.8   Het Ontspanningshuis  behoud zich het recht om de tarieven te wijzigen. Het Ontspanningshuis  dient de plannen tot verhoging tijdig en schriftelijk bekend te maken aan de opdrachtgevers. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, heeft hij/zij het recht binnen 30 dagen de overeenkomst te ontbinden.

5.9   Restitutie van reeds betaalde lesgelden, zoals abonnementen, strippenkaarten, losse yogalessen, workshops en privé sessies, is niet mogelijk. 

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1     Het Ontspanningshuis  voert de werkzaamheden in het kader van de  opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Het Ontspanningshuis  niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer/organisatie gestelde doel.

6.2     Het Ontspanningshuis  is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3     Het Ontspanningshuis  is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Het Ontspanningshuis  geleverde zaken en/of diensten.

6.4     Het Ontspanningshuis  is niet aansprakelijk wanneer tijdens een yogales of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enige wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5     Het Ontspanningshuis  is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6     Het Ontspanningshuis  is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig verstrekken van gezondheidsgegevens.

6.7     Het Ontspanningshuis  is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Het Ontspanningshuis.

6.8     Het Ontspanningshuis  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 7        Geheimhouding

7.1    Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2     Indien Het Ontspanningshuis  op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Het Ontspanningshuis  zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Het Ontspanningshuis  niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

7.3    Beeldmateriaal dat tijdens de lessen van Het Ontspanningshuis  word opgenomen kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Het Ontspanningshuis  zoals facebook, website, flyers etc. Opdrachtgever zal na het maken van de foto’s de mogelijkheid krijgen om aan te geven hieraan niet mee te willen werken. Hij of zij dient dit per what’s app of mail te bevestigen.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen

8.1     Op de overeenkomst tussen Het Ontspanningshuis  en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Het Ontspanningshuis  is gevestigd.

8.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 9.      Covid-19 en/of andere bijzondere situaties of pandemie.

9.1     Tijdens een uitbraak van een (corona) virus of pandemie waarbij maatregelen noodzakelijk zijn welke van invloed zijn op het dienstaanbod van Het Ontspanningshuis behoud Het Ontspanningshuis het recht om per direct toegang te weigeren of het lesaanbod te annuleren en vraagt hierin onvoorwaardelijke medewerking van haar leden.

9.2     Het Ontspanningshuis doet er alles aan om haar leden en medewerkers te beschermen tegen het virus en volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM op. Ieder lid en/of bezoeker en docent van Het Ontspanningshuis is echter zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en draagt zelf hiervoor de risico’s.

9.3     Het Ontspanningshuis is niet aansprakelijk indien een lid/bezoeker/docent het (corona) virus oploopt in de studio en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. Het is van uiterst belang dat wanneer een lid/bezoeker/personeelslid het (corona) virus heeft opgelopen hij/zij dit zo spoedig mogelijk laat weten zodat Het Ontspanningshuis hierop gepaste acties en/of maatregelen kan treffen.